You are here

Oglasi, tenderi i konkursi

ZA DOBAVLjAČE

04. 06. 2016.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje Javni poziv za prikupljanje ponuda za: Nabavku Microsoft licenci Ponude se dostavljaju do 14. 6. 2016, do 15:00 časova, i moraju da sadrže sve zahtevane informacije. Otvaranje ponuda će se obaviti prvog narednog radnog...
28. 01. 2016.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS) raspisuje javni poziv za imenovanje Jednog člana Statutarne komisije Statutarna komisija je stalno telo RNIDS-a od tri člana koje bira Konferencija suosnivača RNIDS-a na period od četiri godine. Statutarnu komisiju čine ugledni...
20. 01. 2016.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) raspisuje javni poziv za izbor Članova Upravnog odbora RNIDS-a Upravni odbor je najviši organ upravljanja RNIDS-a, koji se stara o sprovođenju ciljeva RNIDS-a utvrđenih Statutom, odlukama i drugim aktima RNIDS-a. Upravni...
19. 10. 2015.
Fondacija "Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) poziva zainteresovane ponuđače da podnesu ponudu za nabavku hardvera, softvera i usluge održavanja. Ponuda se dostavlja u elektronskom obliku u skladu sa Konkursnom dokumentacijom i Pravilnikom o postupku sprovođenja nabavki, a na...
19. 06. 2015.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije" (RNIDS) obaveštava potencijalne ponuđače da je pokrenula postupak prikupljanja ponuda za: Nabavku usluge „Projektovanje IKT infrastrukture RNIDS-a“ Pozivamo sve zainteresovane ponuđače da se putem elektronske pošte prijave na adresu...
17. 06. 2015.
Na osnovu člana 4. Pravilnika o postupku za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena („Službeni glasnik RS”, br. 31/2011, 24/2012 i 67/2014) Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, raspisuje: JAVNI POZIV...
10. 02. 2015.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize organizacionog modela Fondacije Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS, kao nabavka male...
10. 02. 2015.
Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) vas poziva da dostavite ponudu za: Nabavku konsultantskih usluga analize IKT sistema RNIDS-a Ovaj postupak nabavke sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o sprovođenju postupka nabavki Fondacije RNIDS, kao nabavka male vrednosti....

Pages